Privacyverklaring

Praktijk voor Mindfulness en Psychologie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. De wet verplicht behandelaars daarnaast om dossiers gedurende 15 jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt het recht als cliënt op inzage in of een afschrift  van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in uw dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u  mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met de informatie die in uw dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen het belang van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhoudingsplicht

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact op met u om deze informatieverstrekking met  u te bespreken.

 

Praktijk voor Mindfulness en psychologie
Mevr. C. Nouri MsC
info@mindfulness-psychologie.nl
Lidmaatschap NIP: 228202

 

Reacties zijn gesloten.